Vox Pop Academy

(In Dutch - English below)

cole-keister-291568-unsplash.jpg

Doelstellingen voor het onderwijs en de leerlingen

De methode van de Vox Pop Academy past goed bij de burgerschapsopdracht van het voortgezet onderwijs en bij het examenprogramma van maatschappijleer.

Het burgerschapsonderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, onder meer door leerlingen te onderwijzen in, en te laten kennismaken met, verschillende achtergronden en culturen. In onze pluriforme samenleving is diversiteit een grondbeginsel, en het is belangrijk dat leerlingen zich hier van jongs af aan bewust van zijn en mee om leren gaan. Vox Pop Academy probeert hier op een innovatieve en interactieve manier een bijdrage aan te leveren. Bij maatschappijleer kan het instrument gebruikt worden in het kader van de examendomeinen Pluriforme samenleving of Parlementaire democratie.

 

Hoe het werkt

De Vox Pop methode betreft het tot stand brengen van één-op-één gesprekken, door gebruikers op basis van tegengestelde kenmerken aan elkaar te koppelen en relevante stellingen te laten bediscussiëren. Vox Pop Academy richt zich specifiek op het digitaal verbinden van leerlingen met uiteenlopende achtergrond. Leerlingen door heel Nederland gaan tijdens de (maatschappijleer) les tegelijk naar het platform, bijvoorbeeld in een computerlokaal of elders, op hun tablet/telefoon, waarna zij worden gekoppeld aan leerlingen van andere scholen. Deelnemende scholen worden vooraf ingelicht over het betreffende thema, bijvoorbeeld integratie of klimaatverandering. Aan de hand van prikkelende stellingen kunnen leerlingen in de chats hun democratische vaardigheden oefenen en kennismaken met de belevingswereld van andere leerlingen door in discussie te gaan met leeftijdgenoten. Er kan steeds na een aantal minuten gewisseld worden van gesprekspartner. Zo kan bijvoorbeeld een leerling uit de Haagse Schilderswijk praten met leeftijdgenoten uit Amsterdam, Wassenaar en Franeker, en in aanraking komen met een reeks aan verschillende meningen en onderwerpen: het biedt leerlingen een spannend, interactief en leerzaam lesuur. Deelnemende docenten worden van tevoren ingelicht over het betreffende thema. Ook zullen zij een digitaal lespakket(je) ontvangen zodat leerlingen zich enigszins kunnen voorbereiden. 

 

Resultaten en continuïteit

Het primaire doel van Vox Pop Academy is het bevorderen van democratische en burgerschapsvaardigheden. Het leerproces wordt op twee manieren inzichtelijk gemaakt. Ten eerste via kwalitatieve analyse, waarbij zowel de docent als de leerlingen middels een enquête hun ervaringen uiteen kunnen zetten.  Daarnaast vindt er een kwantitatieve analyse plaats van de discussies middels taaltechnologie, waarmee uit grote hoeveelheden tekst (de transcripten van de chats) razendsnel echte betekenis en zelfs sentiment kan worden gehaald. Er wordt een analyse gemaakt over hoe de leerlingen praten over allerlei stellingen en onderwerpen. Deze informatie wordt in een rapport teruggekoppeld aan de docent/school in kwestie, zodat zij kunnen zien wat de uitwisseling heeft opgeleverd voor hun leerlingen. Daarnaast kan het worden gebruikt als participatietool (richting de politiek) en hebbende gegevens academische waarde voor publieke kennisinstituten.

Het is de bedoeling dat er meerdere edities per jaar zullen plaatsvinden met zoveel mogelijk deelnemende scholen! Voorafgaand aan de editie kunnen de docenten inspraak hebben op het betreffende thema – zij weten immers als geen ander wat er speelt in de school. Zodoende creëren wij gezamenlijk een community waarbij leerlingen kunnen leren van andere leefwerelden en eventueel een aantal keer per jaar hun mening, en hun school, vertegenwoordigen tijdens een nationale discussiedag.

 

Meedoen

Voor een eerste landelijke pilot in het najaar (oktober) zijn wij op zoek naar zoveel mogelijk maatschappijleerdocenten en hun havo/vwo-klassen. Als je wilt meedoen, of meer informatie wilt over het project, stuur dan een mailtje naar info@vox-pop.org


Main goals and introduction to Vox Pop Academy

The method used by Vox Pop Academy is well aligned with the mission of civic education in (Dutch) high schools. Civic education’s primary focus lies on promoting active citizenship and social integration, mostly by educating in, and introducing students to, different cultures and backgrounds that are represented in society. Diversity is a main principle in modern societies. Creating awareness among students is therefore an important task. Vox Pop Academy wants to contribute to creating this awareness in an innovative and interactive way. In class, the tool can be used to support the existing curriculum on civic education. 

 

How does it work

The Vox Pop method facilitates one-on-one discussions by matching users according to their different characteristics, and allowing them to discuss relevant topics and theses. When used during elections, users are matched based on different political party preferences, in an attempt to burst the infamous filter bubble and to bring the public debate closer to citizens.

Vox Pop Academy digitally links students from different backgrounds together. In class, students go to the platform and log in using their respective schools and usernames. Teachers that are participating are informed on the topic beforehand, allowing them to prepare themselves and their students in time. All students go online simultaneously, and the platform algorithm matches students from different schools in one-on-one chat environments. Here, students can train their practical democratic skills and be introduced to the ideas of their peers. In mulitple conversations with different partners students will come across a variety of (sub) topics and opinions, providing them an exciting and interactive class.

 

Results and continuity

Vox Pop Academy’s primary goal is to promote civic and democratic skills, both practically and theoretically. The learning process will be made insightful in two ways. A qualitative analysis through surveys for teachers and students will give insights on their experience. In addition, computational linguistics algorithms will analyze the transcripts, extracting real meaning and sentiment from the many conversations. This will provide insights as to how students from different backgrounds feel and communicate about certain themes and topics.

These results will be communicated back to the schools and teachers for them to see what the exchanges delivered. Furthermore, the gathered data has clear academic value for universities and other public research institutions, and the method can be used as an participation tool towards the political establishment.

 

The idea is to create multiple editions in a year with as many schools and topics as possible. Teachers can provide input as to which theme would be most relevant – they know best what is on their students’ minds. In doing so Vox Pop Academy creates an active community where students represent their schools and can learn from others’ opinions while sharpening their own.

Interview MaatschapWij on Vox Pop and Vox Pop Academy (Dutch)

Gebruikersstroom van Vox Pop Academy